Přejít k hlavnímu obsahu

Otázky a odpovědi

Záznam pořizován nebyl, veškeré dotazy zodpovíme na mailu obedy@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 477, příp. při osobní konzultaci. Prezentace je vyvěšena na https://obedy.kraj-jihocesky.cz v sekci Dokumenty.

Pravidla dotačního programu byla s cílem maximálního zjednodušení administrace nastavena na podání jedné žádosti na celou plánovanou dobu zapojení se do dotačního programu (viz kapitola 6.1 Pravidel pro žadatele (ke stažení na https://obedy.kraj-jihocesky.cz v sekci Dokumenty)).

Žádost tedy prosím podejte na celé dva roky, resp. na celou dobu zapojení se do dotačního programu. Pokud byste částku uvedenou do žádosti odhadli nesprávně, není problém uzavřením dodatku k dotační smlouvě částku dotace pro Vaši organizaci navýšit.

Žádost o dotaci podává vždy organizace, které rodič platí stravu. Nezáleží na tom, zda daná organizace stravu sama vaří, nebo si ji objednává v jiném zařízení.

Žádost o dotaci podává vždy organizace, které rodič platí stravu. Nezáleží na tom, zda daná organizace stravu sama vaří, nebo si ji objednává v jiném zařízení.

Při vykazování doporučujeme aplikovat postup doposud používaný ve Vaší organizaci. V rámci dotačního programu budou proplaceny pouze uznatelné výdaje dle pravidel pro žadatele, případné neuznatelné výdaje budou řešeny individuálně s Jihočeským krajem jako poskytovatelem dotace.

Identifikace možných příjemců příspěvku na školní stravování by měla proběhnout v součinnosti s ostatními MŠ, pro které vaříte. Tyto MŠ by Vám měly poskytnout údaje tak, abyste mohli příslušné děti zařadit do své žádosti o dotaci. Toto ale platí v případě, že úhrada stravy pro děti z ostatních MŠ, pro něž vaříte, probíhá ve Vaší MŠ. Pokud rodiče hradí stravu přímo v ostatních MŠ a Vaše MŠ stravu pouze uvaří a dodá, pak budou podávat ostatní MŠ samostatnou žádost o dotaci. Žádost podává vždy organizace, které rodič platí stravu. Při vykazování doporučujeme aplikovat postup doposud používaný ve Vaší organizaci. V rámci dotačního programu budou proplaceny pouze uznatelné výdaje dle pravidel pro žadatele, případné neuznatelné výdaje budou řeše

Identifikace možných příjemců příspěvku na školní stravování by měla proběhnout v součinnosti s ostatními MŠ, pro které vaříte. Tyto MŠ by Vám měly poskytnout údaje tak, abyste mohli příslušné děti zařadit do své žádosti o dotaci. Toto ale platí v případě, že úhrada stravy pro děti z ostatních MŠ, pro něž vaříte, probíhá ve Vaší MŠ. Pokud rodiče hradí stravu přímo v ostatních MŠ a Vaše MŠ stravu pouze uvaří a dodá, pak budou podávat  ostatní MŠ samostatnou žádost o dotaci.

Žádost podává vždy organizace, které rodič platí stravu.

Při vykazování doporučujeme aplikovat postup doposud používaný ve Vaší organizaci. V rámci dotačního programu budou proplaceny pouze uznatelné výdaje dle pravidel pro žadatele, případné neuznatelné výdaje budou řešeny individuálně s Jihočeským krajem jako poskytovatelem dotace.ny individuálně s Jihočeským krajem jako poskytovatelem dotace.

Identifikace možných příjemců příspěvku na školní stravování by měla proběhnout v součinnosti s ostatními školami, jejichž studenty ubytováváte. Tyto školy by Vám měly poskytnout údaje tak, abyste mohli příslušné děti zařadit do své žádosti o dotaci, pokud již nebyla rodiči těchto dětí podána k Vaší škole žádost.

Pokud cizí studenti čerpají celodenní stravování ve Vaší organizaci, zahrnete je ve své žádosti o dotaci do kategorie celodenního stravování v internátních zařízeních a domovech mládeže (IZDM). Jestliže čerpají stravu bez oběda, pak je zahrnete do kategorie částečného stravování v internátních zařízení a domovech mládeže (IZDM) a o příspěvek na oběd si musejí rodiče studenta zažádat u školy, kde student oběd čerpá.

Ano, částku dotace lze použít i na zpětnou úhradu poskytnuté stravy, avšak pouze za předpokladu, že strava byla v daných měsících skutečně poskytnuta, tj. uhrazena rodičem, nebo samotnou organizací. Toto by mělo být zohledněno již při kalkulaci částek v žádosti o dotaci a následně vykázáno v prvním vyúčtování dotace.

Ano, částku dotace lze použít i na zpětnou úhradu poskytnuté stravy, avšak pouze za předpokladu, že strava byla v daných měsících skutečně poskytnuta, tj. uhrazena rodičem, nebo samotnou organizací. Toto by mělo být zohledněno již při kalkulaci částek v žádosti o dotaci a následně vykázáno v prvním vyúčtování dotace.

Ano, částku dotace lze použít i na zpětnou úhradu poskytnuté stravy, avšak pouze za předpokladu, že strava byla v daných měsících skutečně poskytnuta, tj. uhrazena rodičem, nebo samotnou organizací. Toto by mělo být zohledněno již při kalkulaci částek v žádosti o dotaci a následně vykázáno v prvním vyúčtování dotace.

Jednotka za školní stravování v mateřských školách je za poskytnuté celodenní školní stravování, přičemž se nerozlišuje, jak dlouho dítě v mateřské škole pobývalo. Nebude tedy sledováno, v jakou dobu dítě z mateřské školy odešlo, neboť se má za to, že dítě je zapsáno do mateřské školy s celodenním provozem, a tím pádem má nárok na celodenní stravování.

Výjimku by tvořily internátní mateřské školy, které mají samostatnou podkategorii v rámci kategorie „Podpora celodenního školního stravování dětí, žáků a studentů v internátních zařízeních a domovech mládeže“ – viz Pravidla dotačního programu na https://obedy.kraj-jihocesky.cz v sekci Dokumenty.

Pokyn ke způsobu účtování dotace bude zaslán v dotačním dopise po schválení dotace orgány kraje a uzavření dotační smlouvy.

Pokyn ke způsobu účtování dotace bude zaslán v dotačním dopise po schválení dotace orgány kraje a uzavření dotační smlouvy.

Nutno konzultovat s dodavatelem softwaru, resp. řešit interně v rámci účetní jednotky.

Ano, takové dítě zařazeno být může. Trvalý pobyt dítěte nehraje žádnou roli, pokud dítě navštěvuje školu v Jihočeském kraji.

Ano, neboť schválení žádosti a uzavření dotační smlouvy proběhne na základě žádosti vyplněné odhadem a dopředu bude vyplacena i záloha ve výši 30 % schválené dotace. Stejně tak bude nutné (bude-li uzavřena dotační smlouva) předložit v prvním předepsaném termínu, tj. nejpozději k 9. 3. 2024, vyúčtování dotace, byť by to mělo být s nulami. Další postup by byl řešen individuálně, smlouva teoreticky umožňuje i příp. vypovězení.

Koncovým příjemcem v rámci vykazování indikátorů se rozumí dítě/žák/student. Tzn. do indikátoru se bude započítávat počet dětí/žáků/studentů, kterým bylo po dobu trvání dotačního programu poskytnuto Vaší organizací v rámci dotačního programu školní stravování.

V době prázdnin se nejedná o školní stravování, tzn. obědy poskytnuté v průběhu prázdnin nejsou v rámci dotačního programu uznatelným nákladem.

Výjimku představují MŠ, které mají i prázdninový provoz a v nichž je i o prázdninách poskytována dotovaná strava.

Tento typ školského zařízení je v rámci dotačního programu oprávněným žadatelem, pokud poskytuje vlastní školní stravování (tzn. rodiče zde platí stravu). Částku do žádosti bude nutné odhadnout na základě zkušeností. Rodiče musejí v případě umístění dítěte do tohoto zařízení podat k tomuto zařízení žádost o příspěvek o školní stravování, zařízení si bude vykazovat v rámci dotačního programu vydanou stravu pouze po dobu umístění dítěte.

Záloha ve výši 30 % schválené částky dotace bude dle schváleného vzoru dotační smlouvy vyplacena zpravidla do 20 pracovních dnů od oboustranného uzavření smlouvy, zbývající části dotace budou  vyplaceny zpravidla  do 20 pracovních dnů od ukončení kontroly předložené přehledové sestavy ze strany administrátora dotačního programu.

Vyplácení se ale budeme snažit maximálně urychlit. Vzhledem k tomu, že bude vyplacena 30% záloha na čtvrtinu období, měly by být finanční prostředky dostatečné. Pokud by v důsledku nesprávné finanční kalkulace v podané žádosti došlo k situaci, že organizaci žadatele nebudou finanční prostředky dostačovat a bude potřebovat vyplacení  rychleji, budou tyto případy řešeny individuálně.

Ano, kompletní proces zapojení se do dotačního programu se skládá ze dvou kroků.

1) Nejprve se organizace zaregistruje na portálu Obědy pro jihočeské děti zde: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/organizace-register. Jen tak mohou rodiče podávat k dané organizaci své žádosti o příspěvek na školní stravování. Na portálu Obědy pro jihočeské děti pak budou probíhat i všechny ostatní úkony (potvrzování, že je dítě přihlášeno ke stravování ve Vaší organizaci, vyúčtování, vykazování indikátorů).

2) Přes Portál občana Jihočeského kraje podáte pouze žádost o poskytnutí dotace, v níž uvedete počty (odhadem) a částky (dle ceníku) a připojíte přílohy. Na základě částky uvedené v této žádosti Vám bude schválena částka dotace.

Učni chodí na praxi v rámci výuky do firem. Škola má s firmou smlouvu a hradí jí provozní náklady. Žák dostává za praxi odměnu, a pokud chce, chodí ve firmě na oběd. Jedná se o pracovněprávní vztah, takže tyto obědy si hradí žák ze svých odměn. V daném případě se nejedná o školní stravování a dotační program se na tento typ stravování nevztahuje.