Přejít k hlavnímu obsahu

Osobní údaje

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2 
Datová schránka: sc9aavg

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr-

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou údaje uvedené v tomto čestném prohlášení shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu plus, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost plus. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost plus oprávněno zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) 1296/2013 (zejména jeho příloha I).
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.

Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů. 
Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.  
V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané realizátorem projektu a/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů. 
Žádost o přístup ke svým osobním údajům a žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů lze podat v elektronické formě a zaslat na adresu: esf@mpsv.cz
Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.

Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ

Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu. Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.