Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE/PLNOLETÉ STUDENTY

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje. Nejprve je tedy nutné vyřídit si u organizace poskytující školní stravování (tj. ve škole, samostatné jídelně, internátu) přihlášku ke stravování a až poté je možné požádat o příspěvek na školní stravování.

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které  jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány. V případě, že organizace na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrována není, mohou ji rodiče/zákonní zástupci/ plnoletí studenti vyzvat k provedení registrace a k zapojení se do dotačního programu Obědy pro jihočeské děti.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Formulář žádosti

Pokud se dítě/žák/student stravuje ve dvou zařízeních, např. bydlí na internátu/v domově mládeže, kde čerpá pouze částečné stravování (bez oběda), ale studuje na jiné škole, kde čerpá oběd, je nutné podat pro dítě/žáka/studenta dvě žádosti.

Žádost o dotaci na školní stravování může být podána pouze pro děti ve věku 2 – 26 let.  

Pokud je žádost o příspěvek na bezplatné školní stravování podávána pro plnoletého studenta, musí student zplnomocnit svého rodiče/zákonného zástupce, který pobírá jednu ze stanovených dávek opravňujících k přidělení příspěvku na školní stravování (tj. doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nebo odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte), k podání žádosti. Vzor plné moci je ke stažení na tomto portálu Vzor plné moci ke stažení. Plnou moc je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a poté připojit její sken nebo fotografii k elektronické žádosti vyplněné na tomto portálu.

Přihláška pak bude automaticky doručena zvolené organizaci poskytující školní stravování, která ve spolupráci s Úřadem práce prověří nárok daného dítěte/žáka/studenta na poskytnutí příspěvku na stravování dle podmínek dotačního programu (tj. rodina pobírá doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nebo odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Výsledek prověření bude automaticky poskytnut zvolené organizaci poskytující školní stravování a zároveň bude odeslán na mail uvedený v elektronické přihlášce. V případě kladného posouzení může dítě/žák/student začít čerpat prostřednictvím vybrané organizace příspěvek na školní stravování.

Odeslání žádosti o příspěvek na školní stravování můžete provést samostatně, nebo Vám může poskytnout pomoc třetí osoba (sociální pracovník, organizace poskytující školní stravování, příp. také krajský úřad).

 

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.

Postup pro rodiče/zákonné zástupce pro podání žádosti  o příspěvek na školní stravování  prostřednictvím portálu Obědy pro jihočeské děti

Vyplní elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti

V případě, že žádost podává plnoletý student, který sám nepobírá jednu z definovaných dávek, musí k podání žádosti zplnomocnit svého rodiče/zákonného zástupce, který dávku pobírá (vzor plné moci na portálu Obědy pro jihočeské děti)

Rodič/zákonný zástupce odešle vyplněnou žádost prostřednictvím portálu Obědy pro jihočeské děti

Žádost se automaticky doručí organizaci poskytující školní stravování, která byla uvedena v žádosti

Rodič/zákonný zástupce obdrží na mail uvedený do žádosti informaci, zda může čerpat příspěvek na školní stravování